2008-2016 පාසල් නිවේදිකාවක් වෙස කටයුතු කවෙමි.2012 වනලුම් වපොකුණ රඟහවල් දී පැවති වකොළඹ හා ජයවර්ධනපුර කොප නාටයය හා රංග කො උවළෙහි නිවේදිකාවක් වෙස කටයුතු කවෙමි.
2012-2013 ව ෞද්ධාවෙෝක වවසක් කොපවයහි නිවේදිකාවක් වෙස කටයුතු කවෙමි.2013 වපොදු රාජය මණ්ඩලීය රාජය නායක සමුලුව (CHOGM) හි පා ගමවනහි නිවේදිකාවක් වෙස
කටයුතු කවෙමි.2015- ෙක්හඬ ළමා පුවත් ඉදිරිපත් කවෙමි.2015-2016 අනඳ රිද්ම ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ, ඇම්. ඩී. එච්. ජයවර්ධන විද්‍යාෙයීය ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ සහ තවත් පාසල් ගුවන් විදුලි නාලිකාවෙ නිවේදිකාවක් වෙස කටයුතු කවෙමි. වාර්ශික අවුරුදු උත්සව, ව ොදු ැති ගී උත්සව හා වවනත් උත්සවයන් හී නිවේදිකාවක් වෙස කටයුතු
කවෙමි.