𝐌𝐑. 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 මිස්ටර් ප්‍රසිඩන්ට් – Stage Drama – Melbourne

𝐌𝐑. 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 මිස්ටර් ප්‍රසිඩන්ට් – Stage Drama – Melbourne

මේක බලන්න ඕන වැඩක්…
(𝐌𝐑. 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 මිස්ටර් ප්‍රසිඩන්ට් ) පවුලේ සැමට රසවිඳිය හැකි අර්ථවත් සහ ප්‍රහසනය පිරුනු නාට්‍යයක්.
සුපිරිම නලුවෝ හතර දෙනෙක් එකම වේදිකාවක
Roshan Ravindra, Priyantha Sirikumara, Kalana Gunasekara, and Xavier Kanishka
𝑫𝒐𝒏’𝒕 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒐𝒖𝒕, 𝒃𝒖𝒚 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒊𝒄𝒌𝒆𝒕𝒔 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒆 𝒍𝒖𝒄𝒌𝒚 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒕𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒂𝒏 𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒂𝒈𝒆 𝒅𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒎𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒑𝒊𝒆𝒄𝒆!