ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් වසර 17 කට පසු ඉහළම අගය වාර්තා කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් වසර 17 කට පසු ඉහළම අගය වාර්තා කරයි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් වසර 17 කට පසු ඉහළම අගය වාර්තා කරයි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ නිවාස මිළ ගණන් වසර 17 කට පසු ඉහළම අගය වාර්තා කර තිබේ.

2020/21 මූල්‍ය වර්ෂයේදී එහි ඉහළ යාම සියයට 13.5 කි.

පසුගිය වසරේදී නිවාස මිළ ගණන් ඉහළ යාමේ සාමාන්‍ය අගය සියයට 15.6 ක් වන අතර එකක මිළ ඉහළ යාම සියයට 6.8 කි.

කොවිඩ් තත්වය / විරැකියාව / ආර්ථිකය තරමක් අවධානම් තත්වයකට පත්වීම මීට හේතුවී ඇත.

National – up 1.9 per cent per cent, up 13.5 per cent

Sydney – up 2.6 per cent, up 15 per cent

Melbourne – up 1.5 per cent, up 7.7 per cent

Brisbane – up 1.9 per cent, up 13.2 per cent

Adelaide – up 1.6 per cent, up 13.9 per cent

Perth – up 0.2 per cent, up 9.8 per cent

Hobart – up 3 per cent, up 19.6 per cent

Darwin – up 0.8 per cent, up 21 per cent

Canberra – up 2.3 per cent, up 18.1 per cent

Combined capitals – up 1.9 per cent, up 12.4 per cent

Combined regional – up 2 per cent, up 17.7 per cent

(Source: CoreLogic)