දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාවට ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන ඒමට මධ්‍යම රජයේ අනුමැතිය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාවට ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන ඒමට මධ්‍යම රජයේ අනුමැතිය

දකුණු ඔස්ටේ්‍රලියාවට ජාත්‍යන්තර සිසුන් ගෙන ඒමට මධ්‍යම රජයේ අනුමැතිය

ජාත්‍යන්තර සිසුන් දකුණු ඔස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්තය වෙත ගෙන ඒමට ප්‍රාන්ත රජය දියත් කළ සැලසුමට ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.