හෙට රාත්‍රි 12 සිට වික්ටෝරියා Regional ප්‍රදේශවල ලිහිල් වූ නීති සියල්ල මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

හෙට රාත්‍රි 12 සිට වික්ටෝරියා Regional ප්‍රදේශවල ලිහිල් වූ නීති සියල්ල මෙන්න

හෙට රාත්‍රි 12 සිට වික්ටෝරියා Regional ප්‍රදේශවල ලිහිල් වූ නීති සියල්ල මෙන්න

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාදේශීය (Regional) ප්‍රදේශයන්හි පවතින කොරෝනා නීතීන්ද ලිහිල් කිරීමට තීරණය කොට තිබේ.

ඒ අනුව හෙට (10) රාත්‍රි 12 සිට

  • මහජන රැස්වීම් සඳහා පුද්ගලයින් 20 දෙනෙකුට සහභාගී විය හැක.
  • මංගල උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැකි සංඛ්‍යාව 20 දෙනෙකුට සීමා වේ.
  • අවමංගල්‍ය කටයුතු සඳහා සහභාගී විය හැකි සංඛ්‍යාව 75 දෙනෙකුට සීමා වේ.
  • එක් දිනකට වැඩිහිටි පුද්ගලයින් 02 ට පමණක් එක් නිවසකට යාමට හැකියාව හිමි වන අතර ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන් හටද යාමට අවසර හිමි වේ.
  • අවන්හල් සහ ආපනශාලා සඳහා පුද්ගලයින් 150 දෙනෙකුගේ උපරිම සීමාවට යටත්ව නැවත විවුර්ත කල හැකි නමුත් සියලුදෙනා අසුන් ගැනීම අනිවාර්ය වන අතර ආවරණය කල ස්ථාන සඳහා සිටිය හැකි උපරිමය 75 දෙනෙකුට සීමා වේ.
  • ආගමික උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැකි සංඛ්‍යාව 150 දෙනෙකුට සීමා වන අතර ආවරණය කල ස්ථාන සඳහා සිටිය හැකි උපරිමය 75 දෙනෙකුට සීමා වේ.
  • රැකියා ස්ථාන සඳහා එම රැකියා ස්ථානයේ සමස්ත කාර්යමණ්ඩලයෙන් 50% ප්‍රතිශතයකට නැවත යා හැක.
  • ප්‍රජා ක්‍රීඩා පුහුණු කටයුතු නැවත ආරම්භ කල හැක.
  • වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රදේශය තුල සංචාරය කිරීමට අවසර හිමි වේ.