මෙල්බර්න් ආසාධිතයන් Woolworths, Nando’s, Shell Coles Express වෙතත් ගිහින් – සියලු ස්ථාන මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් ආසාධිතයන් Woolworths, Nando’s, Shell Coles Express වෙතත් ගිහින් – සියලු ස්ථාන මෙන්න

මෙල්බර්න් ආසාධිතයන් Woolworths, Nando’s, Shell Coles Express වෙතත් ගිහින් – සියලු ස්ථාන මෙන්න

මෙල්බර්න් නගරයෙන් ගතවූ පැය 24 තුළ හමුවූ නව කොවිඩ් ආසාධිතයන් 05 දෙනා ගමන් කල ස්ථාන පිළිබඳ යාවත්කාලීන ලේඛණය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

එම ස්ථාන මෙසේයි.

Jump! Swim Schools Bundoora, between 8:55am – 10:15am on May 21, Tier 1.

Futsal Brunswick, between 9:00am – 10:00am on May 23, Tier 2.

Nando’s Epping (Dalton Rd), between 8:30pm – 9:20pm on May 19, Tier 1.

Epping North Shopping Centre, between 4:45pm – 5:50pm on May 22, Tier 2.

House and Party (store), Epping, between 5:15pm – 5:50pm on May 22, Tier 2.

Woolworths Epping North, between 4:45pm – 5:45pm on May 22, Tier 1.

Urban Diner Food Court, Pacific Epping Shopping Centre, 1:15pm – 2:30pm on May 23, Tier 2.

Highpoint Shopping Centre, Maribyrnong, 5:00pm – 8:00pm on May 20, Tier 1.

Shell Coles Express Reservoir, 3:15pm – 4:15pm on May 18, Tier 2.

B.T. Connor Reserve, 8:00pm – 11:30pm on May 21, Tier 2.

ස්ථර 1 (Tier 1) නිරාවරණ අඩවි

ලැයිස්තුගත කර ඇති කාලවලදී පළමු පෙළ නිරාවරණ අඩවියට පිවිසි ඕනෑම අයෙකු වහාම හුදකලා විය යුතුය, කොරෝනා වයිරස් (COVID-19) පරීක්ෂණයක් ලබා ගත යුතු අතර නිරාවරණය වූ දින සිට දින 14 ක් නිරෝධායනය කළ යුතුය.

ස්ථර 2 (Tier 2) නිරාවරණ අඩවි

ලැයිස්තුගත කර ඇති කාලවලදී ස්ථර 2 නිරාවරණ වෙබ් අඩවියකට පිවිසි ඕනෑම අයෙකු හදිසි පරීක්ෂණයක් ලබාගෙන negative ප්‍රතිපලයක් ලැබෙන තුරු හුදෙකලා විය යුතුය.

ස්ථර 3 (Tier 3) නිරාවරණ අඩවි

ලැයිස්තුගත කර ඇති වේලාවන්හි ස්ථර 3 නිරාවරණ වෙබ් අඩවියකට පිවිසි ඕනෑම අයෙකු රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළ යුතුය – රෝග ලක්ෂණ වර්ධනය වුවහොත් වහාම පරීක්ෂා කර බලා ඔබට negative ප්‍රතිපලයක් ලැබෙන තුරු හුදෙකලා වන්න.