බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා අධි අවධානම් ප්‍රදේශවල සිට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් පැමිණෙන සියලු පුද්ගලයන් දින 14 ක නිරෝධායනයට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා අධි අවධානම් ප්‍රදේශවල සිට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් පැමිණෙන සියලු පුද්ගලයන් දින 14 ක නිරෝධායනයට

බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා අධි අවධානම් ප්‍රදේශවල සිට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් පැමිණෙන සියලු පුද්ගලයන් දින 14 ක නිරෝධායනයට

බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්තයේ අධි අවධානම් ප්‍රදේශවල සිට පැමිණෙන සියලු පුද්ගලයන් දින 14 ක නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්ත බළධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ පර්ත් නුවර නිරෝධායන හෝටලයක සිටි ආරක්ෂකයෙකු ඇතුලු 03 දෙනෙකු කොවිඩ් වෛරසයට ගොදුරුවීම නිසාවෙනි.

අදාළ ආසාධිතයන් ගමන් කල ස්ථාන හා රැඳී සිටි වේලාවන් පිළිබඳ තොරතුරු මේ වනවිට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඒ අනුව පහත දැක්වෙන පරිදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙසටයි සෞඛ්‍ය අංශ ඉල්ලා සිටින්නේ.

SUBURB

LOCATION

DATE & TIME

WHAT TO DO

Nollamara Pharmacy 777 Thursday 29 April 2021 6.00pm – 7.00pm, Friday 30 April 2021 4.00pm – 5.00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Mirrabooka Mirrabooka Mosque: Masjid Al Taqwa Friday 30 April 2021 1.15pm – 2.00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Madeley Puma Friday 30 April 2021 11.45am – 12.15pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Banksia Grove Liberty Fuel, corner of Porrecta link and Pinjar Rd Friday 30 April 2021 10.00am – 10.30am Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Wanneroo Brookside Medical Centre Friday 30 April 2021 8.00am – 9.00am Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Balcatta Coles – Prime West Northlands Shopping Centre Wednesday 28 April 2021 2.00pm – 3.00pm, Thursday 29 April 2021 4.30pm – 5.15pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Scarborough Caltex – 74 Scarborough Beach Rd Wednesday 28 April 2021 1.15pm – 1.45pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Victoria Park All Night Pizza Cafe Wednesday 28 April 2021 10.00pm – 12.00am Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Joondanna Agha Juice café Wednesday 28 April 2021 6.50pm – 8.00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Morley Event Cinemas – Galleria Shopping Centre Wednesday 28 April 2021 6.45pm – 7.15pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Balcatta Smokemart – Prime West Northlands Shopping Centre Wednesday 28 April 2021 1.30pm – 3.15pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Balcatta Northlands Fresh – Prime West Northlands Shopping Centre Wednesday 28 April 2021 1.30pm – 3.15pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Westminster Spudshed – Stirling Shopping Centre Tuesday 27 April 2021 5.15pm – 6.00pm, Wednesday 28 April 2021 1.30am – 2.30am Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Victoria Park Swan Taxi Victoria Park Tuesday 27 April 2021 1.50pm – 2.45pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Joondalup ThaiThymes, Lakeside Joondalup Shopping Centre Thursday 22 April 2021, 6:30pm – 8:00pm Get tested and self-isolate for 14 days
Morley Kung Fu Kitchen Wednesday 21 April 2021, 6:00pm – 8:00pm Get tested and self-isolate for 14 days
Northbridge City China Garden Tuesday 20 April 2021, 5:00pm – 8:00pm Get tested and self-isolate for 14 days
Northbridge Good Fortune Roast Duck House Monday 19 April 2021, 5:00pm – 8:00pm Get tested and self-isolate for 14 days
Northbridge Fortune Five All Day Dim Sum & BBQ Sunday 18 April 2021, 8:00pm – 9:30pm Get tested and self-isolate for 14 days
Kardinya Kitchen Inn Sunday 18 April 2021, 12:00pm – 2:00pm Get tested and self-isolate for 14 days
East Victoria Park Anything La Corner Saturday 17 April 2021, 5:30pm – 8:00pm Get tested and self-isolate for 14 days
Crawley St Catherine’s on Park (Heim building) Sunday 18 April 2021, 12:01am – Wednesday 21 April 2021, 12:01pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Landsdale Landsdale Early Learning and Enrichment Childcare Tuesday 20 April 2021, 4:45pm – 5:15pm, Wednesday 21 April 2021, 4:45pm – 5:15pm, Thursday 22 April 2021, 4:30pm – 5:00pm, Friday 23 April 2021, 5:00pm – 5:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result (Public health has contacted affected families)
Canning Vale Star Family Medicine Practice Friday 23 April 2021, 9:00am – 11:00am Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Alexander Heights Puma Service Station Friday 23 April 2021, 5:15pm – 5:45pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Joondalup Chemist Warehouse, Tenancy Thursday 22 April 2021, 8:00pm – 9:00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Applecross Post Office, Riseley Street Thursday 22 April 2021, 2.30pm – 3:00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Applecross Westpac Bank Thursday 22 April 2021, 2:15pm – 2:45pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Bentley Subway Thursday 22 April 2021, 11:45am – 12:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Joondalup Target, Lakeside Joondalup Shopping Centre Thursday 22 April 2021, 8:00pm – 8:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Wangara Dynamic Music Academy Thursday 22 April 2021, 5:00pm – 6:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Kardinya Terry White Chemmart Thursday 22 April 2021, 7:10pm – 8:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Applecross DB Dental (Sleat Road clinic) Thursday 22 April 2021, 8:00am – 6:00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Morley Caltex Woolworths petrol station, carpark of Galleria Wednesday 21 April 2021, 6:30pm – 7:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Morley Galleria (Coles and Kmart) Wednesday 21 April 2021, 7:00pm – 9:00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Booragoon Leisurefit Aquatic centre Saturday 17 April 2021, 3:30pm – 6:00pm, Wednesday 21 April 2021, 5:30pm – 7:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Willetton TS Bakery Wednesday 21 April 2021, 3:03pm – 3:06pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Willetton Southlands Shopping Centre (Gilbert’s Fresh Markets, Coles, BankWest) Wednesday 21 April 2021, 3:00pm – 3:30pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Perth Qantas domestic terminal (T3 – T4) Wednesday 21 April 2021, 11:00am – 1:00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Crawley St Catherine’s on Park (Dining Hall) Monday 19 April 2021, 7:00am – 9:00am, Wednesday 21 April 2021, 7:00am – 9:00am Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Perth WA Orchard Fruit and Veg shop Monday 19 April 2021, 5:25pm – 6:25pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Subiaco Fortune Acupuncture Chinese Medical Clinic Monday 19 April 2021, 1:30pm – 3:00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Kardinya BP Service Station Monday 19 April 2021, 11:00am – 12:00pm Get tested and self-isolate until you receive a negative result
Mount Pleasant Brentwood Deli Sunday 18 April 2021, 8:30am – 9:30am Get tested and self-isolate until you receive a negative result

COMMENTS