මෙල්බර්න් පුද්ගලයින් 242 කට වහා කොවිඩ් පරීක්ෂණ කරගන්නැයි දන්වයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් පුද්ගලයින් 242 කට වහා කොවිඩ් පරීක්ෂණ කරගන්නැයි දන්වයි

මෙල්බර්න් පුද්ගලයින් 242 කට වහා කොවිඩ් පරීක්ෂණ කරගන්නැයි දන්වයි

අප ජලයේ “ශක්තිමත් හා අනපේක්ෂිත” වෛරසයේ කොටස් අනාවරණය වීමෙන් පසු වික්ටෝරියානුවන් 200 කට වැඩි පිරිසකට COVID-19 පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලෙස පවසා ඇත.

බලධාරීන් මෙල්බර්න් හි බටහිර සහ වයඹදිග තදාසන්න ප්‍රදේශවල පුද්ගලයින් 246 ක් පමණ අමතා පූර්වාරක්ෂාවක් ලෙස පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලෙස පවසා තිබේ.

පුද්ගලයින් 246 දෙනා අතර COVID සමීප සම්බන්ධතා හතරක් සහ මෑතකදී ආපසු පැමිණි රතු සහ තැඹිලි කලාපයේ සංචාරක බලපත්‍රලාභීන් 242 ක් ඇතුළත් වේ.

මෙල්බර්න් හි වයඹ දෙසින්, Glenroy, Hadfield, Oak Park and Pascoe වෙතින් ලබාගත් අප ජල කොටස් අප්‍රේල් 20 සිට 27 දක්වා ධනාත්මක බව පරීක්‍ෂා කරන ලදී.

බටහිර තදාසන්න ප්‍රදේශ වන Altona, Altona North, Brooklyn, Newport, South Kingsville, Williamstown, Williamstown North අප්‍රේල් 20 සිට 27 දක්වා කාලය තුළ අනාවරණය වී තිබේ.

උතුරු තදාසන්න ප්‍රදේශවල Briar Hill, Bundoora, Diamond Creek, Greensborough, Lower Plenty, Macleod, Mill Park, Montmorency, Plenty, South Morang, St Helena, Viewbank, Watsonia, Watsonia North, Yallambie, Yarrambat ධනාත්මක බව පරීක්‍ෂා කරන ලදී.

අනෙකුත් මෑතදී අනාවරණය කර ගත් තදාසන්න ප්‍රදේශ :

 • Albanvale
 • Avondale Heights
 • Balwyn
 • Balwyn North
 • Blackburn
 • Blackburn North
 • Box Hill
 • Box Hill North
 • Bulleen
 • Burnside
 • Burnside Heights
 • Cairnlea
 • Caroline Springs
 • Calder Park
 • Deer Park
 • Delahey
 • Doncaster
 • Doncaster East
 • Donvale
 • Epping
 • Hillside (Melton)
 • Kealba
 • Keilor
 • Keilor Downs
 • Keilor East
 • Keilor Lodge
 • Keilor North
 • Keilor Park
 • Kings Park
 • Mitcham
 • Mont Albert
 • Mont Albert North
 • Nunawading
 • Plumpton
 • Ravenhall
 • South Morang
 • Sydenham
 • Taylors Hill or Taylors Lakes
 • Templestowe Lower
 • Wollert

COMMENTS