රිය ධාවනයේදී දුරකථනය නැතුවම බැරි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවාසීන්ට අලුත්ම පණිවිඩයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රිය ධාවනයේදී දුරකථනය නැතුවම බැරි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවාසීන්ට අලුත්ම පණිවිඩයක්

රිය ධාවනයේදී දුරකථනය නැතුවම බැරි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තවාසීන්ට අලුත්ම පණිවිඩයක්

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ජංගම දුරකථන භාවිත කරමින් රිය පදවන පුද්ගලයින්ව නීතියේ රැහැනට හසු කරගනිමින් දඩ පැමිණවීමට ප්‍රාන්ත රජය සූදානම් වේ.

මේ සඳහා නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු විශේෂ කැමරා වර්ගයක් ස්ථාපනය කිරීමට නියමිතය.

මාස 3 ක කාලය තුළ වාහන 679,438 ක් පරීක්ෂා කර තිබේ.

එම ප්‍රමාණයෙන් සෑම වාහන 42 ටම එක් අයෙකු රිය පදවන විට ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමින් රිය පදවන බවට නිරීක්ෂණය කර ඇත.

වසර 2030 වන විට වාහන අනතුරු වලින් සිදුවන මරණ අඩකින් අඩු කිරීම සහ තුවාලකරුවන් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීම මෙම නව මාර්ග ආරක්ෂණ උපාය මාර්ගයේ අරමුණවේ.

COMMENTS