රුපියල යළිත් වරක් ඉතිහාසයේ පහළම අගය වාර්තා කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රුපියල යළිත් වරක් ඉතිහාසයේ පහළම අගය වාර්තා කරයි

රුපියල යළිත් වරක් ඉතිහාසයේ පහළම අගය වාර්තා කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 198.00 ක් සහ විකුණුම් මිල රු. 202.70 ක් ලෙස වාර්තා විය.

මෙය මෙරට මූල්‍ය ඉතිහාසයේ ඩොලරයක් වෙනුවෙන් සටහන් වූ ඉහළම ගැනුම් හා විකුණුම් මිල මට්ටම් වේ.

2021 මාර්තු 01 දින සිට 06 දින දක්වා ඩොලරයේ රුපියල් වටිනාකම සටහන් වූ ආකාරය පහත සටහනින් දැක් වේ.

Date Buy Rate (LKR) Sell Rate (LKR)
2021-04-06 198.0000 202.7000
2021-04-05 197.2500 201.9500
2021-04-01 197.0000 202.1000
2021-03-31 197.6200 202.0400
2021-03-30 196.8300 201.9300
2021-03-29 197.2800 201.7700
2021-03-26 196.7200 201.6000
2021-03-25 196.4100 201.0100
2021-03-24 196.9248 201.1935
2021-03-23 196.3948 200.8635
2021-03-22 195.3773 200.0401
2021-03-19 195.2800 200.1900
2021-03-18 195.3045 201.5005
2021-03-17 197.5800 201.7500
2021-03-16 195.2800 200.0600
2021-03-15 194.4280 198.9640
2021-03-12 194.4440 198.8740
2021-03-10 194.3740 198.6620
2021-03-09 194.3540 198.6820
2021-03-08 194.0460 198.5760
2021-03-05 194.0100 198.3400
2021-03-04 193.9400 198.2700
2021-03-03 193.9900 198.3200
2021-03-02 192.4900 197.3200
2021-03-01 192.0100 197.0500

COMMENTS