ලංකාවේ ඉස්සන් වගාව කාර්යක්ෂම කිරීමට සහාය ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලංකාවේ ඉස්සන් වගාව කාර්යක්ෂම කිරීමට සහාය ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්

ලංකාවේ ඉස්සන් වගාව කාර්යක්ෂම කිරීමට සහාය ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මිරිදිය කරදඬු ඉස්සන් වගාව ඉහළ විභවයක් සහිත ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් දියුණු කර ග්‍රාමීය ධීවර ප්‍රජාව වෙත ප්‍රතිලාභ අත්කර දිය හැකි ක්ෂේත්‍රයක් බව හඳුනාගෙන ඇත.
එම ඉස්සන් පැටව් මිරිදිය ජලාශයන්ට මුදා හැරීම විද්‍යානුකූලව සිදු නොවන බැවින්, ඒ පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සුදුසු බවට හඳුනාගෙන ඇත.
ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජල ජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජිතායතනය (NARA) සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජෙම්ස් කුක් විශ්වවිද්‍යාලය (James Cook University of Australia) සමඟ එක්ව එකී පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, ඒ සඳහා අදාළ ආයතන අතර පර්යේෂණ ගිවිසුමකට එළඹීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

COMMENTS