ඔස්ට්‍රේලියා කොරෝනා එන්නත් වෙබ් අඩවියේ තාක්ෂණික ගැටලු – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ට්‍රේලියා කොරෝනා එන්නත් වෙබ් අඩවියේ තාක්ෂණික ගැටලු

ඔස්ට්‍රේලියා කොරෝනා එන්නත් වෙබ් අඩවියේ තාක්ෂණික ගැටලු

ඔස්ට්‍රේලියාව තුල කොරෝනා එන්නත් ලබාදීමේ, එළඹෙන සඳුදා දින සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත 1-b අදියර යටතේ ඕස්ට්‍රේලියානුවන් මිලියන 6ක් පමණ දෙනා එන්නත් ලබාගැනීමට සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

මේ ඔස්සේ වයස අවුරුදු 70 හෝ ඊට වඩා වැඩි පුද්ගලයින්, වයස අවුරුදු 55 හෝ ඊට වඩා වැඩි ආදිවාසී ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සහ විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලු පවතින තරුණ පුද්ගලයින් සඳහා එන්නත් ලබාදීමට නියමිතව තිබේ.

කෙසේ නමුත් මෙම අදියර යටතේ එන්නත් ලබාගැනීමට කොරෝනා එන්නත් වෙන්කරවාගනීම සඳහා වන ඕස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජයේ වන වෙබ් අඩවියේ තාක්ෂණික ගැටලු හටගත් අතර ඒ හේතුවෙන් කොරෝනා එන්නත් වෙන්කර ගැනීමට උත්සාහ කල පුද්ගලයින් හට ගැටලුකාරී තත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදුව තිබේ.

එමෙන්ම වෙබ් අඩවියට අමතරව කොරෝනා එන්නත් වෙන්කරවා ගැනීම දුරකථනය ඔස්සේ සිදු කිරීමට උත්සාහ කල පුද්ගලයින් හටද විවිධ ගැටලු සඳහා මුහුණ දීමට සිදුව තිබේ.

COMMENTS