2021 බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් කම්කරු පක්‍ෂයට​ විශිෂ්ඨ ජයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

2021 බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් කම්කරු පක්‍ෂයට​ විශිෂ්ඨ ජයක්!

2021 බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් කම්කරු පක්‍ෂයට​ විශිෂ්ඨ ජයක්!

2021 බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් විශිෂ්ඨ ජයක් අත් කර ගැනීමට එම ප්‍රාන්තයේ අගමැති Mark McGowan ගේ කම්කරු පක්‍ෂය හිමි කර ගැනීමට සමත් විය. මෙහිදී විරුද්ධ පක්‍ෂය වූ ලිබරල් පක්‍ෂයට අන්ත පරාජයක් හිමි වූ අතර එම පක්‍ෂයේ නායක Zak Kirkup වසර 88 ක් තුළ තමන්ගේම ආසනය අහිමි වූ පළමු බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානුවා විය​.

මෙම අවස්ථාවෙහිදී, WA Nationals පක්ෂය ලිබරල් පක්ෂයට වඩා WA ප්‍රාන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන වැඩි ප්‍රමාණයක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වීම තවත් සුවිශේෂී කරුණක් විය​.

COMMENTS