මාර්තු මාසයේ වික්ටෝරියාහි සමහරක් දෙනාට නොමිලේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා ලබා දීමට සැරසේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මාර්තු මාසයේ වික්ටෝරියාහි සමහරක් දෙනාට නොමිලේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා ලබා දීමට සැරසේ.

මාර්තු මාසයේ වික්ටෝරියාහි සමහරක් දෙනාට නොමිලේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා ලබා දීමට සැරසේ.

කලාපීය සංචාරක කර්මාන්තයට සහාය වීම සඳහා වික්ටෝරියානු වැසියන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ​ වික්ටෝරියානුවන්ට මේ මාසයේ නොමිලේ පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් භුක්ති විඳීමට හැකි වනු ඇත.

මාර්තු 21 සිට 28 දක්වා, ජ්‍යෙෂ්ඨයි​න්ට(seniors) සහ රැකවරණ(carers) කාඩ්පත් හිමියන්ට දුම්රිය, බස්, ට්‍රෑම් සහ ප්‍රාදේශීය V / Line සේවාවන් සඳහා නොමිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙනු ඇත​.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වික්ටෝරියා හි 2020 ජ්‍යෙෂ්ඨයින් ගේ සැමරුම් සතිය​ අවලංගු කරන ලදි.

නොමිලේ ප්‍රවාහනය සඳහා සුදුසුකම් ඇති අය ඔවුන්ගේ මයිකි කාඩ්පත් ඔවුන් සමඟ රැගෙන යා යුතු නමුත් ඒවා සඳහා මුදල් අය නොකෙරේ.

කලාපීය වික්ටෝරියා වෙත දිගු කාලීන පොදු ප්‍රවාහන සංචාර වෙන් කිරීම් මාර්තු 2 වන අඟහරුවාදා සිට​ විවෘත වන බව ආබාධිත, වයස්ගත හා රැකබලා ගැනීමේ අමාත්‍ය ලූක් ඩොනෙලන් පැවසීය.

COMMENTS