ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ඔබට කෝවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීමේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ඔබට කෝවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීමේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ඔබට කෝවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීමේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ඔබට කෝවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීමේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් කොරෝනා එන්නත ලබා ගැනීමේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ තොරතුරු පත්‍රිකාවක් නිකුත් කර ඇත. එය පහතින් දැක්වේ.

COMMENTS