“රස්සාවේ හැටියට මිනී පෙට්ටිය “ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

“රස්සාවේ හැටියට මිනී පෙට්ටිය “

අප්රිකානු රටක් වන ගහනාවේ මියගිය පසු එම පුද්ගලයා යෙදී සිටි රැකියාවට අනුව මිනී පෙට්ටිය සකස් කරන ආකාරයයි මේ.

(LikeTV-LahiruMayurajith)

COMMENTS