දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු නිපුණතා රැකියා ලැයිස්තුවෙන් රැකියා 5ක් ඉවතට​! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු නිපුණතා රැකියා ලැයිස්තුවෙන් රැකියා 5ක් ඉවතට​!

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු නිපුණතා රැකියා ලැයිස්තුවෙන් රැකියා 5ක් ඉවතට​!

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු නිපුණතා රැකියා ලැයිස්තුවෙන් වෘත්තීන් 4 ක් ඉවත් කර ඇත. පහතින් දැක්වෙන්නේ එම රැකියා ලැයිස්තුවයි.

  • 141111: Cafe or Restaurant Manager
  • 221112: Management Accountant
  • 221213: External Auditor
  • 321211: Motor Mechanic (General)
  • 351411: Cook

වැඩි විස්තර​: https://www.migration.sa.gov.au/occupation-lists/south-australia-skilled-occupation-list

COMMENTS