ඊයේ දිනයේ ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා වෙද්දී ඒ අතරට අවුරුදු 20ක තරුණියක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊයේ දිනයේ ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා වෙද්දී ඒ අතරට අවුරුදු 20ක තරුණියක්!

ඊයේ දිනයේ ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා වෙද්දී ඒ අතරට අවුරුදු 20ක තරුණියක්!

ඊයේ දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 8 ක් වාර්තා වූ අතර ඒ අතරට අවුරුදු 20 ක තරුණියක් ද ඇතුලත් වනවා.

මේ අනුව​, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ථ කොරෝනා මරණ ගණන 430 දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා.

COMMENTS