නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 190 නිපුණතා වීසා රැකියා ලැයිස්තුවට නව වෘත්තීන් 10 ක් එක් වේ! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 190 නිපුණතා වීසා රැකියා ලැයිස්තුවට නව වෘත්තීන් 10 ක් එක් වේ!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 190 නිපුණතා වීසා රැකියා ලැයිස්තුවට නව වෘත්තීන් 10 ක් එක් වේ!

අද දින නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 190 නිපුණතා වීසා රැකියා ලැයිස්තුව සඳහා නව වෘත්තීන් 10 ක් ඇතුළත් කර ඇත.

නව වෘත්තීන් ලැයිස්තුව පහත පරිදි වේ:

Occupation CodeOccupation Name
233211Civil Engineer
233212Geotechnical Engineer
233214Structural Engineer
233215Transport Engineer
233511Industrial Engineer
233512Mechanical Engineer
233513Production or Plant Engineer
312211Civil Engineering Draftsperson
312212Civil Engineering Technician
312999Building and Engineering Technicians nec

491 වීසා කාණ්ඩයේ රැකියා ලැයිස්තුවේ කිසිදු වෙනසක් සිදුවී නොමැත.

මූලාශ්‍රය​: https://www.nsw.gov.au/topics/visas-and-migration/skilled-visas/nsw-skilled-occupation-lists

COMMENTS