වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට අලුතින් ස්ථාන 4ක් එක් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට අලුතින් ස්ථාන 4ක් එක් වේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට අලුතින් ස්ථාන 4ක් එක් වේ.

වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දින (14/02) කොරෝනා දැඩි අවදානම් ලැයිස්තුවට පහත සඳහන් ස්ථාන 4 අලුතින් එක් කර ඇති අතර එම​ ස්ථාන සඳහා ගිය ඕනෑම අයෙකු වහාම හුදෙකලා විය යුතු අතර COVID-19 පරීක්ෂණයක් සිදු කර​ දින 14 ක් හුදෙකලා විය යුතුය.

  • Oak Park Sports and Aquatic Centre, Pascoe Vale- 4pm – 7.30pm 10/2/2021
  • Elite Swimming Pascoe Vale, Pascoe Vale- 5pm – 6pm 8/2/2021
  • Woolworths Broadmeadows Central, Broadmeadows- 12.15pm – 12:30 pm 9/2/2021
  • Ferguson Plarre Bakehouses, Broadmeadows- 12:30pm – 12:45pm 9/2/2021

සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. (https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19)

COMMENTS