කොවිඩ් පාලනයට දැඩි නීති ගෙනෙන ටස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2021 Royal Hobart Regatta උළෙල සමරපු ආකාරය​.. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොවිඩ් පාලනයට දැඩි නීති ගෙනෙන ටස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2021 Royal Hobart Regatta උළෙල සමරපු ආකාරය​..

කොවිඩ් පාලනයට දැඩි නීති ගෙනෙන ටස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2021 Royal Hobart Regatta උළෙල සමරපු ආකාරය​..

ටස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ හෝබර්ට් නුවර පසුගිය 6 වනදා සිට 8වනදා දක්වා පැවැත්වූ 2021 Royal Hobart Regatta උළෙල ඉතා සාර්ථක අන්දමින් සමරූ බවට සඳහන් වේ.

මෙම උත්සවය 1838 සිට මේ දක්වා වාර්‍ෂිකව පවත්වනු ලැබූ අතර මේ වසරේ 183 වන වරට River Derwent සහ​ Queens Domain යන ප්‍රදේශයන්හි දින 3ක් අඛණ්ඩව මෙම උළෙල පැවැත්වීය​.

මෙම උත්සවයේ ආකර්‍ෂණීය අවස්ථාවන් කීපයක් පහතින් දැක්වේ.

(Story and images credits: Ravi Harshana Kekirawa, Hobart)

COMMENTS