ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනී මැජික් පානය ගත්තත් කොරෝනා වැළඳී ඇති බවට ඕස්ට්‍රේලියානු මාධ්‍ය වාර්තා කල හැටි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනී මැජික් පානය ගත්තත් කොරෝනා වැළඳී ඇති බවට ඕස්ට්‍රේලියානු මාධ්‍ය වාර්තා කල හැටි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනී මැජික් පානය ගත්තත් කොරෝනා වැළඳී ඇති බවට ඕස්ට්‍රේලියානු මාධ්‍ය වාර්තා කල හැටි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනී මැජික් පානය ගත්තත් කොරෝනා වැළඳී ඇති බවට ඕස්ට්‍රේලියානු මාධ්‍ය වාර්තා කල හැටි.

ඕස්ට්‍රේලියානු ABC මාධ්‍ය ජාලය පවසා තිබෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි, කාලි අම්මාගෙන් ලැබුනු මැජික් පානය ලබා ගත්තත් කෝවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවයි.

තවදුරටත් එම මාධ්‍යය සඳහන් කර ඇත්තේ එම පානය කිසිඳු විද්‍යාත්මක පදනමක් නොමැති බවත් එය​ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අතිරේක ආහාරයක් ලෙස අනුමත කරන ලද බවත් ය​.

වැඩි විස්තර​:  https://www.abc.net.au/news/2021-01-24/sri-lankas-health-minister-tests-positive-for-covid-19/13086862

COMMENTS