ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා විකිණීමට තිබූ හැම් වර්ග 6ක් නැවත කැඳවනු ලැබේ.  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා විකිණීමට තිබූ හැම් වර්ග 6ක් නැවත කැඳවනු ලැබේ. 

ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා විකිණීමට තිබූ හැම් වර්ග 6ක් නැවත කැඳවනු ලැබේ. 

ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා විකිණීමට තිබූ හැම් වර්ග 6ක් නැවත කැඳවනු ලැබේ. 

ලිස්ටීරියා නැමති බැක්ටීරියාවෙන් දූෂිත බවට හඳුනාගත් හැම් වර්ග 6ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රාන්ත 4කින් වාර්තා වී ඇත​.

O’Brien’s Wholesale Meats Pty Ltd විසින් නිෂ්පාදිත මෙම හැම් වර්ග දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව, උතුරු දේශසීමාව, නිව් සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා යන ප්‍රාන්තයන් හි IGA වෙළඳසැල් වල සහ ​වෙනත් සිල්ලර වෙළෙන්දන් සහ මස් වෙළඳසැල් වල විකුණා ඇත​.

නැවත කැඳවන ලද හැම් වර්ග පහත පරිදි වේ.

Full Boneless Leg Ham (විවිධ බර සහිත​) – 24 මාර්තු 2021, 1 අප්‍රේල් 2021, 6 අප්‍රේල් 2021 (කල් ඉකුත් වීමේ දින​)
Champagne Leg Ham (විවිධ බර සහිත​) – 1 අප්‍රේල් 2021, 6 අප්‍රේල් 2021(කල් ඉකුත් වීමේ දින​)
Half Leg Ham (විවිධ බර සහිත​) – 1 අප්‍රේල් 2021, 6 අප්‍රේල් 2021(කල් ඉකුත් වීමේ දින​)
Full Leg Ham (විවිධ බර සහිත​) – 1 අප්‍රේල් 2021, 6 අප්‍රේල් 2021(කල් ඉකුත් වීමේ දින​)
Half Boneless Leg Ham (විවිධ බර සහිත​) –  6 අප්‍රේල් 2021(කල් ඉකුත් වීමේ දින​)
Third Leg Ham (විවිධ බර සහිත​) – 6 අප්‍රේල් 2021(කල් ඉකුත් වීමේ දින​)

COMMENTS