ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් 50,000 සීමාව ඉක්මවයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් 50,000 සීමාව ඉක්මවයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් 50,000 සීමාව ඉක්මවයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් 50,000 සීමාව ඉක්මවයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන් ගණන 692ක්. ඒ අනුව​, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් ගණන 50,229ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත​.

මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 247කි.

වැඩි විස්තර​: https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/

COMMENTS