ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු සංක්‍රමණික වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි 29 වන දින විවෘත වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු සංක්‍රමණික වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි 29 වන දින විවෘත වේ.

ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු සංක්‍රමණික වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි 29 වන දින විවෘත වේ.

ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු සංක්‍රමණික වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි 29 වන දින දහවල් 1 ට (AEDT) විවෘත වේ.

පුහුණු වීසා නාමයෝජනා 2020/21 වැඩසටහන් වර්ෂය සඳහා ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තය සඳහා සම්පූර්ණ නාමයෝජනා ස්ථාන ප්‍රමාණයන් ලැබී තිබේ.

සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන සෑදී ඇත්තේ:

උප පංතිය 491 – ස්ථාන 1400
උප පංතිය 190 – ස්ථාන 1000 යි
ව්‍යාපාර සංක්‍රමණය ස්ථාන 45 යි

පුහුණු වීසා නාමයෝජනා ස්ථානවලින් 25% ක් පමණ භාවිතා කර ඇත.

2021 ජනවාරි අග දී සාමාන්‍ය අයදුම්පත් සඳහා විවෘත වීමේ අපේක්ෂාව ඇතිව ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නියම කර ඇති අපේක්ෂාවන් සහ ප්‍රමුඛතා පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ටස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ සංක්‍රමණික දෙපාර්තමේන්තුව​ මේ වන විට තෝරා ගැනීමේ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරමින් සිටී.

නාමයෝජනා සලකා බැලීමට අවශ්‍ය සුවිශේෂී තත්වයන් ඇතැයි විශ්වාස කරන වීසා බලපත්‍රලාභීන් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර  [email protected] විමසන්න​.

ටස්මේනියාව පහත දැක්වෙන අංශයන්හි නිරත වන පුහුණු ශ්‍රමිකයින් පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වයි: (සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙතැනින්:https://www.migration.tas.gov.au/news/2020-2021_program_year_update)

  • ටස්මේනියාවේ COVID-19 ප්‍රතිචාරයට සෘජුවම සහාය වීම හෝ විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවා සැපයීම හෝ COVID-19 ප්‍රතිචාරයට සම්බන්ධ විය හැකි වෛද්‍ය සැපයුම් ලබා දීම. ටස්මේනියානු සෞඛ්‍ය සේවයේ සියලුම සාමාන්‍ය හෙද හා වෛද්‍ය තනතුරු මෙයට ඇතුළත් ය.
  • අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමට සෘජුවම සම්බන්ධ වීම (වෛද්‍ය තාක්‍ෂණය, විවේචනාත්මක යටිතල පහසුකම්, විදුලි සංදේශ, ඉංජිනේරු සහ පතල්, කෘෂිකාර්මික තාක්‍ෂණය, ආහාර නිෂ්පාදනය සහ සමුද්‍ර කර්මාන්තය)
  • ඉහළ නිපුණ හා විශේෂිත භූමිකාවන් ඇතුළුව: වේලි, විශාල සංකීර්ණ පාලම්, වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම, ප්‍රවාහන සැපයුම් සැලසුම් කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම වැනි යටිතල පහසුකම් ඉංජිනේරු සහ නඩත්තු කාර්මිකයන්.
  • මූල්‍ය තාක්‍ෂණය, මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන, චිත්‍රපට හා රූපවාහිනී නිෂ්පාදන වැනි ආර්ථික ප්‍රකෘතියට අත්‍යවශ්‍ය අංශවල සේවාවන් සැපයීම.

මීට අමතරව​, මෙවර ටස්මේනියාවේ අතුරු වැඩසටහනට සූපවේදීන් (Chefs and Cooks) ඇතුලත් වීම සුවිශේෂී වේ.

ටස්මේනියාවේ ආර්ථිකයේ අවශ්‍යතා පරිණාමය වන විට මෙම ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍රවල විෂය පථය වෙනස් විය හැකිය.

වැඩි විස්තර​: https://www.migration.tas.gov.au/news/2020-2021_program_year_update

COMMENTS