නීතිමය දුම් පානය කිරීමේ වයස අවුරුදු 18 සිට 21 දක්වා වැඩි කිරීමට​ ටස්මේනියානු රජය සැරසේ! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නීතිමය දුම් පානය කිරීමේ වයස අවුරුදු 18 සිට 21 දක්වා වැඩි කිරීමට​ ටස්මේනියානු රජය සැරසේ!

නීතිමය දුම් පානය කිරීමේ වයස අවුරුදු 18 සිට 21 දක්වා වැඩි කිරීමට​ ටස්මේනියානු රජය සැරසේ!

නීතිමය දුම් පානය කිරීමේ වයස අවුරුදු 18 සිට 21 දක්වා වැඩි කිරීමට​ ටස්මේනියානු රජය සැරසේ!

දුම්පානය කිරීමේ වයස අවුරුදු 18 සිට 21 දක්වා වැඩි කළ පළමු ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රාන්තය බවට ටස්මේනියාව පත්විය හැකිය.

වයස අවුරුදු 21 ට අඩු අයට සිගරට් විකිණීම තහනම් කරන පනතක් මේ වසරේ ප්‍රාන්ත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ටස්මේනියානු රජය පියවර ගැනීමට සැරසේ.

යෞවනයන් අතර දුම්පානය අඩු කිරීමට මෙම පියවර ඉවහල් වන බව පවසන දුම්වැටි විරෝධී කණ්ඩායම්වල ඉල්ලීමක් පරිදි මෙවැනි තීරණයක් ගත් බවට සඳහන් වේ.

ඒ හා සමාන නීති 2019 දී අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පුරා හඳුන්වා දෙන ලදී.

(7News)

 

COMMENTS