ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකරට කොරෝනා! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකරට කොරෝනා!

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකරට කොරෝනා!

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකරට කොරෝනා!

රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකරට කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් ඔහු හික්කඩුවේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

COMMENTS