ශ්‍රී ලංකාවේ 2021 වසර සඳහා ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව සුරාබදු බලපත්‍ර වර්ග 05ක් නිකුත්කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ 2021 වසර සඳහා ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව සුරාබදු බලපත්‍ර වර්ග 05ක් නිකුත්කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ 2021 වසර සඳහා ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව සුරාබදු බලපත්‍ර වර්ග 05ක් නිකුත්කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ 2021 වසර සඳහා ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව සුරාබදු බලපත්‍ර වර්ග 05ක් නිකුත්කෙරේ.

මේ වසරේ 2021.01.01 අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර අංක 2208/35 අනුව සුරා බදු බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

මේ අනුව සුරාබදු බලපත්‍ර වර්ග 05ක් සඳහා 2021 වර්ෂයේ ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව බල පත්‍ර නිකුත් කරන ලෙස දන්වා තිබෙනවා.

COMMENTS