ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි මස අග දී නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි මස අග දී නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි මස අග දී නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි මස අග දී නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

පුහුණු වීසා නාමයෝජනා 2020/21 වැඩසටහන් වර්ෂය සඳහා ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තය සඳහා සම්පූර්ණ නාමයෝජනා ස්ථාන ප්‍රමාණයන් ලැබී තිබේ.

සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන සෑදී ඇත්තේ:

උප පංතිය 491 – ස්ථාන 1400
උප පංතිය 190 – ස්ථාන 1000 යි
ව්‍යාපාර සංක්‍රමණය ස්ථාන 45 යි

පුහුණු වීසා නාමයෝජනා ස්ථානවලින් 25% ක් පමණ භාවිතා කර ඇත.

2021 ජනවාරි අග දී සාමාන්‍ය අයදුම්පත් සඳහා විවෘත වීමේ අපේක්ෂාව ඇතිව ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නියම කර ඇති අපේක්ෂාවන් සහ ප්‍රමුඛතා පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ටස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ සංක්‍රමණික දෙපාර්තමේන්තුව​ මේ වන විට තෝරා ගැනීමේ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරමින් සිටී. මේ දක්වා අතුරු වැඩසටහන් විධිවිධාන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

වැඩි විස්තර​: https://www.migration.tas.gov.au/news/2020-2021_program_year_update

 

COMMENTS