විදෙස් රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් යවන ඔබට ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් දීමනාවක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

විදෙස් රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් යවන ඔබට ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් දීමනාවක්!

විදෙස් රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් යවන ඔබට ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් දීමනාවක්!

විදෙස් රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් යවන ඔබට ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් දීමනාවක්!

විදේශයන්හි සේවා නියුක්ත ලාංකිකයන් විදේශ සිට එවනු ලබන විදේශ මුදල් සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රතිලාභීන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී ඇමරිකානු ඩොලරයක් සඳහා අමතර රුපියල් දෙකක දිරි දීමනාවක් ලබාදීමට කටයුතු කර තිබේ.

2021 අයවැය මඟින් කරන යෝජනාව බලපත්‍රලාභී බැංකු හරහා ක්‍රියාත්මක වන අතර දිරි දීමනාව ගෙවීමේ පිරිවැය ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දරනු ලබයි.

මෙම ක්‍රියාවලිය හරහා තමන් සතු මුදලින් වැඩි මුදලක් උපයා ගැනීමට මෙම මුදල් පරිවර්තයේ දී විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අවස්ථාව හිමි වේ.

COMMENTS