ඊයේ(14/12) සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 සීමාවන් ලිහිල් වේ.. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊයේ(14/12) සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 සීමාවන් ලිහිල් වේ..

ඊයේ(14/12) සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 සීමාවන් ලිහිල් වේ..

ඊයේ(14/12) සිට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 සීමාවන් ලිහිල් වේ..

ඊයේ දිනයේ එක් නව කොරෝනා සිද්ධියක් වාර්තා වීමත් සමඟ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID-19 සීමාවන් ලිහිල් කරයි. දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා නීති ලිහිල් වීමත් සමඟ 50 දෙනෙකුට පුද්ගලික නිවාසවල එක් රැස් වීමට ඉඩ ලැබේ.

මත්පැන්හල් සහ ආපනශාලා වල පාරිභෝගිකයින්ට​ “සිරස් පරිභෝජනය” සඳහා සහභාගී වීමට අවසර ඇත.

සුපිරි වෙළඳසැල් සහ සම්මත සිල්ලර වෙළඳසැල් ඇතුළු සියලුම වෙළඳසැල් දැන් පුද්ගලයින් ඇතුළත් කිරීමට රජයේ QR කේත ක්‍රමය සකස් කර ඇත.

පුද්ගලික කාර්යයන් සඳහා ධාරිතා සීමාවන් පුද්ගලයින් 150 සිට 200 දක්වා ඉහළ නංවා ඇත.

මේ දක්වා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොරෝනා රෝගීන් 563 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් 558 ක් මේ වන විට සම්පූර්ණ සුවය ලබා ඇත.

වැඩි විස්තර​: https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/home/home

COMMENTS