“ඕස්ට්‍රේලියාවේ පාසැල් අධ්‍යාපනයට ගණිත විෂය වැදගත් වන්නේ ඇයි?”- ප්‍රවීණ ගණිත ආචාර්ය අතිල් ගුණසේකර 06/12/2020 – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

“ඕස්ට්‍රේලියාවේ පාසැල් අධ්‍යාපනයට ගණිත විෂය වැදගත් වන්නේ ඇයි?”- ප්‍රවීණ ගණිත ආචාර්ය අතිල් ගුණසේකර 06/12/2020

COMMENTS