ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 30,000 ඉක්මවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 30,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 30,000 ඉක්මවයි

 ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 30,000 ඉක්මවයි!

ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 694ක් වාර්තා වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 30,072ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අතර ඊයේ දිනයේදී තවත් කොවිඩ් ආසාදන මරණ දෙකක් වාර්තා වී ඇති අතරශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 144ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ඊයේ දිනය වන විට කොවිඩ් ආසාදිතව රෝහල් ගත කර ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 8,128ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර සුවය ලබා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 21,800ක් වනවා.

COMMENTS