රූපලාවන්‍ය නිපැයුම් සඳහා කල් ඉකුත්වීමේ දිනයක් ඇති බව ඔබ දන්නවාද ? නමුත් එය ඔවුන්ගේ ලේබලවල නොමැත. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රූපලාවන්‍ය නිපැයුම් සඳහා කල් ඉකුත්වීමේ දිනයක් ඇති බව ඔබ දන්නවාද ? නමුත් එය ඔවුන්ගේ ලේබලවල නොමැත.

රූපලාවන්‍ය නිපැයුම් සඳහා කල් ඉකුත්වීමේ දිනයක් ඇති බව ඔබ දන්නවාද ? නමුත් එය ඔවුන්ගේ ලේබලවල නොමැත.

රූපලාවන්‍ය නිපැයුම් සඳහා කල් ඉකුත්වීමේ දිනයක් ඇති බව ඔබ දන්නවාද ? නමුත් එය ඔවුන්ගේ ලේබලවල නොමැත.

එබැවින් ඔබ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන භාවිතා කරන විට එය ආරක්ෂිතව භාවිතා  කරන්න, ඔබට අවශ්‍ය දේ වර්ග කරන්න, සහ ඔබ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ  ගබඩා කර භාවිතා කරන මෙවැනි උපකරණ ඉවත් කර කල් ඉකුත්වීමේ කාලය පිලිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.

මෙම නිෂ්පාදන වල   වර්ණය, හැඩය  හෝ සුවඳ වෙනස් වී නොමැති නම්, ඔබ නිෂ්පාදිතය මුලින්ම භාවිතා කළ දින සිට ආරම්භ වන මෙම නිර්දේශිත කල් ඉකුත් වීමේ දිනයන් පිළිබද සැලකිලිමත් වී එම නිෂ්පාදන අලුත්කරගැනීමේ පියවරයන්  අනුගමනය කරන්න.

රූපලාවන්‍ය නිපැයුම් වල කල් ඉකුත්වීමේ දිනයන් පහත පරිදි වේ.

Mascara: 3-4 months (replace it to avoid infections such as pink eye).
Face cleanser and moisturizers: 6 months.
Natural cosmetics: 6 months.
Face powder and eye shadow: 2 years.
Cream eye shadow: 12-18 months (you should stop using them if you develop an infection).
Foundation: 1 year.
Concealer: 6-12 months.
Lipstick and lip gloss: 1-2 years.
Eye and lip pencils: 1-2 years (sharpen or clean to refresh the tip)

(7News )

 
 
 
 

COMMENTS