නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ සාරිය​ ඇඳගෙන ආයුබෝවන් කියා කතාව ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකික සම්භයක් ඇති නවසීලන්ත අමාත්‍යවරිය- විනූෂි වෝල්ටර්ස් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ සාරිය​ ඇඳගෙන ආයුබෝවන් කියා කතාව ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකික සම්භයක් ඇති නවසීලන්ත අමාත්‍යවරිය- විනූෂි වෝල්ටර්ස්

නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ සාරිය​ ඇඳගෙන ආයුබෝවන් කියා කතාව ආරම්භ කල ශ්‍රී ලාංකික සම්භයක් ඇති නවසීලන්ත අමාත්‍යවරිය- විනූෂි වෝල්ටර්ස්

නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ සාරිය​ ඇඳගෙන ආයුබෝවන් කියා කතාව ආරම්භ කල ශ්රී ලාංකික සම්භයක් ඇති නවසීලන්ත අමාත්යවරිය- විනූෂි වෝල්ටර්ස්
 
නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ සාරිය​ ඇඳගෙන ආයුබෝවන් කියා කතාව ආරම්භ කල ශ්රී ලාංකික සම්භයක් ඇති නවසීලන්ත අමාත්යවරිය වන​ විනූෂි වෝල්ටර්ස්ගේ කතාව අවසානයේ තම්මැටම් හක්ගෙඩි මධ්‍යයේ උණුසුම් සුභ පැතුම් එක් කල අයුරු: වීඩියෝව අවසන් වන තුරු බලන්න​.
වීඩියෝව මෙතැනින්: https://vimeo.com/486249531?ref=fb-share… 
 

COMMENTS