ඔබේ මයික්‍රෝවේව් උදුනෙන් භයානක විකිරණ කාන්දු වන්නේ දැයි දැන ගන්නේ කෙසේද? – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබේ මයික්‍රෝවේව් උදුනෙන් භයානක විකිරණ කාන්දු වන්නේ දැයි දැන ගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ මයික්‍රෝවේව් උදුනෙන් භයානක විකිරණ කාන්දු වන්නේ දැයි දැන ගන්නේ කෙසේද?

ඔබේ මයික්‍රෝවේව් උදුනෙන් භයානක විකිරණ කාන්දු වන්නේ දැයි දැන ගන්නේ කෙසේද?

How to know if your microwave is leaking dangerous radiation?

නිතිපතා පරීක්‍ෂා නොකරන හෝ පිරිසිදු නොකරන මයික්‍රෝවේව් තුලින්  භයානක විකිරණ කාන්දු විය හැකිය. බොහෝවිට  අලුත්ම මයික්‍රෝවේව් උපකරණ විකිරණ කාන්දු වීමේ පරීක්ෂණ සමත් විය හැකිය.

නීත්‍යානුකූලව, විකිරණ මයික්‍රෝවේව් තුළ රැඳී තිබිය  යුතු නමුත් විකෘති වූ දොරවල් සහ දුර්වල  මුද්‍රා, කාන්දු වීමට හේතු විය හැක. මයික්‍රෝවේව් උදුන් වල  විකිරණ කාන්දු වීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු ආරක්ෂක ප්‍රමිතිය වන්නේ  වර්ග සෙන්ටිමීටරයකට උපරිම මිලි වොට් 5 කි.

මෙලෙස තුන් ගුණයකින් හානිකර විකිරණ කාන්දු වීමට හේතුව නිසි ලෙස නඩත්තු නොකිරීමයි – කැඩුණු වීදුරු, ලිහිල් හෝ කැඩුණු පියන්  හා ආහාර මුද්‍රා වලට ඇලී තිබීම මෙයට හේතු ලෙස දැක්විය හැක. මයික්‍රෝවේව් අයනික නොවන විකිරණ මගීන් පිළිකා අවදානමක් නොමැති වුවත් එමඟින් පිළිස්සුම් ඇති විය හැක.

“බොහෝ අවදානමට ලක්වන පුද්ගලයින් වන්නේ ගර්භනී කාන්තාවන් හෝ ළමයින් වන අතර ඔවුන් මයික්‍රෝවේව් උදුනට බොහෝ සමීපව සිටින නිසා” යැයි මයික්‍රෝවේව් උදුන්  පරීක්ෂක ජරාඩ් ගුල්ඩිං  පැවසීය.

මයික්‍රෝවේව් නිසි ලෙස නඩත්තු කර ඇත්නම් ඒවා වෘත්තීයමය වශයෙන් පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. භාවිතයෙන් පසු අභ්‍යන්තරය නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම සඳහා උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

(7News) 

 
 

COMMENTS