ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශයේ දත්ත අනුව 29/11දින වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම කොරෝනා තත්වය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශයේ දත්ත අනුව 29/11දින වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම කොරෝනා තත්වය

ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශයේ දත්ත අනුව 29/11දින වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම කොරෝනා තත්වය

ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශයේ දත්ත අනුව 29/11දින වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම කොරෝනා තත්වය

According to Health Promotion Bureau of Sri Lanka, the latest corona condition in Sri Lanka as on 29/11

COMMENTS