වික්ටෝරියානු සේවායෝජක අනුග්‍රාහක වීසා (186 සහ 187) අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රමුඛතා IELTS පරීක්‍ෂණ වෙන් කරවා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු සේවායෝජක අනුග්‍රාහක වීසා (186 සහ 187) අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රමුඛතා IELTS පරීක්‍ෂණ වෙන් කරවා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක්!

වික්ටෝරියානු සේවායෝජක අනුග්‍රාහක වීසා (186 සහ 187) අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රමුඛතා IELTS පරීක්‍ෂණ වෙන් කරවා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක්!

වික්ටෝරියානු සේවායෝජක අනුග්‍රාහක වීසා (186 සහ 187) අයදුම්කරුවන් සඳහා IELTS ප්‍රමුඛතා පරීක්‍ෂණ වෙන් කරවා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක්!

IELTS and DOHA work to ensure priority test booking for certain Subclass 186 and 187 applicants.

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොවිඩ් -19 සීමා කිරීම්වල ප්‍රතිඵ​ලයක් ලෙස, වීසා කාණ්ඩ​ 186 හෝ 187 සඳහා සමහර අයදුම්කරුවන්ට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නියමිත වේලාවට ඔවුන්ගේ IELTS පරීක්ෂණ ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබේ.

මෙම අයදුම්කරුවන්ට වීසා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි නම්, ඔවුන්ට සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයක් සිදුවිය හැකිය. නැතහොත් ඔවුන්ට නාමයෝජනා ක්‍රියාවලිය නැවත ආරම්භ කිරීමට සිදුවනු ඇත. සමහර අයදුම්කරුවන්ට වීසා බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ හැකියාව අහිමි විය හැකිය.

ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සහයෝගයෙන් මෙම අයදුම්කරුවන්ට ප්‍රමුඛතා වෙන්කරවා ගැනීමක් සඳහා IELTS ඉදිරිපත් වී තිබේ.

IELTS ප්‍රමුඛතා පරීක්ෂණයක් සඳහා කොන්දේසි පහත දක්වා ඇත​:

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටිය යුතු වන අතර​  හා සේවා යෝජක නාමයෝජනා (උප පංතිය 186) හෝ කලාපීය අනුග්‍රාහක සංක්‍රමණ (උප පංතිය 187) වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය.

තවද​, පහත සඳහන් අවශ්‍යතා වලින් එකක් සපුරා ලිය යුතුය​. 

අයදුම්කරු ඉදිරි මාස දෙක තුළ 45 වන වියට පත් විය යුතුය​. හෝ
අයදුම්කරු සතුව සැලකිය යුතු වීසා බලපත්‍රයක් ඇති අතර එය ඉදිරි මාස දෙක තුළ අවසන් වනු ඇත (දැනට Bridging වීසා බලපත්‍රයක් නොමැත), හෝ
ඔවුන්ගේ සේවායෝජකයාගේ නාමයෝජනා මාස 4 කට පෙර අනුමත කළ බවට අයදුම්කරු සතුව සාක්ෂි තිබේ (මෙය නාමයෝජනා අනුමත ලිපියක් ආකාරයෙන් වනු ඇත).

ඔබේ සේවාදායකයා මෙම අවශ්‍යතා සපුරාලන විට, හදිසි පරීක්ෂණ වෙන්කරවා ගැනීමකට IELTS සහාය වනු ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර පිවිසෙන්න: https://ielts.com.au/urgent.

COMMENTS