ඕස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වීසා සැකසුම් කාල රාමු (visa processing time frames) යාවත්කාලීන කරන ලදී. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වීසා සැකසුම් කාල රාමු (visa processing time frames) යාවත්කාලීන කරන ලදී.

ඕස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වීසා සැකසුම් කාල රාමු (visa processing time frames) යාවත්කාලීන කරන ලදී.

ඕස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වීසා සැකසුම් කාල රාමු (visa processing time frames) යාවත්කාලීන කරන ලදී.

Department of Home Affairs updated visa processing time frames published.

ජනප්‍රිය වීසා බලපත්‍රවල නවතම සැකසුම් වේලාවන් SearchMyANZSCO විසින් සකස් කර ඇති අතර ඒවා පහත දැක්වේ:

ඉහත වගුවේ pdf සටහන​: visa processing times 

වෙනත් වීසා බලපත්‍ර සඳහා සැකසුම් වේලාවන් මෙතැනින් ලබා ගන්න: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times

COMMENTS