මන්ත්‍රී වෙදආරච්චි මාළු අමුවෙන් කෑ හැටි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මන්ත්‍රී වෙදආරච්චි මාළු අමුවෙන් කෑ හැටි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මන්ත්‍රී වෙදආරච්චි මාළු අමුවෙන් කෑ හැටි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මන්ත්‍රී වෙදආරච්චි මාළු අමුවෙන් කෑ හැටි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

International media reports that Sri Lankan MP Wedaarachchi ate raw fish.

ශ්‍රී ලංකා සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලීප් වෙදආරච්චි අමු මාළු අනුභව කර පෙන්වා බියකින් තොරව මාළු මිලදී ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටීම සඳහා පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයන්හි ශීර්ෂ පාඨ බවට පත්ව තිබුණි.

පහත දැක්වෙන්නේ ඒවායින් සමහරකි.

 

COMMENTS