නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 491 කලාපීය වීසා කාණ්ඩයේ  නවතම තත්වය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 491 කලාපීය වීසා කාණ්ඩයේ  නවතම තත්වය

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 491 කලාපීය වීසා කාණ්ඩයේ  නවතම තත්වය

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 491 කලාපීය වීසා කාණ්ඩයේ  නවතම තත්වය

NSW: Skilled Work Regional visa (subclass 491)

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජයේ 2020-21 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා සීමිත අතුරු නාම යෝජනා ස්ථාන සඳහා කැඳවීම් මේ වන විට​ අඩපණ​ වී ඇත.

මූල්‍ය වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය සඳහා Home Affairs මඟින් අමතර ස්ථාන වෙන් කිරීමක් තහවුරු කිරීම ඉදිරියේදී අපේක්‍ෂා කෙරේ.

කලාපීය සංවර්ධන ඕස්ට්‍රේලියා/Regional Development Australia (RDA) කාර්යාල, 491 වීසා බලපත්‍ර සඳහා NSW භාණ්ඩාගාරය මෙම අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම තහවුරු වූ සැණින් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා සූදානමින් සිටී.

මෙම නව විධිවිධානය යටතේ, එක් එක් RDA මඟින් සුදුසුකම් ලත් නිපුණතා ලැයිස්තුව ඉදිරිපත් කිරීම​, නාමයෝජනා අයදුම්පත් භාර ගැනීම සහ තක්සේරු කිරීම සඳහා වගකීම දරයි.

RDA හරහා සුදුසුකම් ලත් නිපුණතා ලැයිස්තුව ඇතුළුව නාමයෝජනා සඳහා අයදුම් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි වලින් ලබා දෙනු ඇත.

NSW හි 491 වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා නාමයෝජනා නිර්ණායක සෑම ප්‍රදේශයකට​ම ස්ථාවරව පවතින අතර එය පහත සොයාගත හැකිය.

COVID-19 නිසා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණ වැඩසටහන් සැලසුම් මට්ටමට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, නම් කිරීමට ඇති ඉඩකඩ දැනට අඩු මට්ටමක පවතින අතර අයදුම් කිරීමට ඔබ ප්‍රකාශිත නාමයෝජනා නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.

වැඩි විස්තර වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය.

https://www.business.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visas-and-immigration/skilled-visas/skilled-work-regional-visa-subclass-491

COMMENTS