නිව් සවුත් වේල්ස්හි සෑම වැඩිහිටියෙකුටම ඩොලර් 100ක වියදම් වවුචර ලබා ගැනීමට හැකි වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස්හි සෑම වැඩිහිටියෙකුටම ඩොලර් 100ක වියදම් වවුචර ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස්හි සෑම වැඩිහිටියෙකුටම ඩොලර් 100ක වියදම් වවුචර ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස්හි සෑම වැඩිහිටියෙකුටම ඩොලර් 100ක වියදම් වවුචර ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

Every adult in NSW to receive $100 spending voucher as part of state budget

නිව් සවුත් වේල්ස්හි සෑම වැඩිහිටියෙකුටම COVID හි බලපෑමට ලක් වූ අංශ ඉහළ නැංවීම සඳහා ආගන්තුක සත්කාර සහ විනෝදාස්වාදක ස්ථානවල වියදම් කිරීම සඳහා ඩොලර් 100ක වවුචර ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

එක් පුද්ගලයෙකුට​ වවුචර හතරක් ලබා දෙන අතර සෑම එකක්ම ඩොලර් 25 ක් වනු ඇත – දෙකක් ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථාන සඳහා ද ඉතිරි දෙක ගැලරි, සිනමා ශාලා, විනෝද උද්‍යාන සහ සිනමාහල් සඳහා ද නම් කෙරේ.

මේ සඳහා ප්‍රාන්ත රජය ඩොලර් මිලියන 500 ක් වැය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව NSW භාණ්ඩාගාරික කාර්යාලය පැවසීය.

Out & About ලෙස හැඳින්වෙන මෙම යෝජනා ක්‍රමය ලබන වසරේදී වෙනත් ස්ථාන කරා ව්‍යාප්ත කිරීමට පෙර සිඩ්නි නුවර හි දියත් කිරීමට නියමිතය.

Service NSW හරහා වවුචර ලබා ගත හැකි අතර එක් අයෙකුට එක් වරක් මෙම වරප්‍රසාදය ලබා ගත හැකි වේ.

වවුචර සිගරට්, මධ්‍යසාර, සූදුව සහ සාමාන්‍ය සිල්ලර වෙළඳාම සඳහා වියදම් කිරීමට ඉඩ නොදේ.

ඒවා සතියේ දිනවල පමණක් භාවිතා කිරීමට සීමා කළ හැකිය.

ව්‍යාපාරවලට මෙම යෝජනා ක්‍රමයට සහභාගී වීමට අවශ්‍ය නම් COVID- ආරක්ෂිත ලෙස ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

(7News)

COMMENTS