මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200/200 ගැනීමට සිසුන් කීප දෙනෙකුම සමත් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200/200 ගැනීමට සිසුන් කීප දෙනෙකුම සමත් වේ.

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200/200 ගැනීමට සිසුන් කීප දෙනෙකුම සමත් වේ.

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 200/200 ගැනීමට සිසුන් කීප දෙනෙකුම සමත් වේ.

Several students got 200/200 marks in Grade 5 exam.

පසුගියදා පැවති 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රථිපල ඊයේ(15/11) නිකුත් කෙරුණි. මෙවර විභාගයට පෙනී සිටිය සිසුන් අතුරින් කිහිප දෙනෙකුම ලකුණු 200/200 ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත. 

සමාජ මාධ්‍යවල හුවමාරු වූ ප්‍රථිපල වලට අනුව අවම වශයෙන් සිසුන් 7 දෙනෙකු විභාගයේ ලකුණු 200 ලබා ගෙන ඇත.

COMMENTS