ඕස්ට්‍රේලියාවේ superannuation අරමුදල් ඉලක්ක කරගත් නව වංචාවක් ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවේ superannuation අරමුදල් ඉලක්ක කරගත් නව වංචාවක් ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්!

ඕස්ට්‍රේලියාවේ superannuation අරමුදල් ඉලක්ක කරගත් නව වංචාවක් ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්!

ඕස්ට්‍රේලියාවේ superannuation අරමුදල් ඉලක්ක කරගත් නව වංචාවක් ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්!

Aussies warned of new scam targeting superannuation funds.

ඕස්ට්‍රේලියානු බදු කාර්යාලය (ATO) ලෙස පෙනී සිටින නව වංචනික​ කෙටි පණිවිඩයක් ගැන සැලකිලිමත් වන්නැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ scamwatch විසින් දුරකථන භාවිතා කරන්නන්ට අනතුරු අඟවයි.

මෙම කෙටි පණිවිඩය මඟින් පරිශීලකයාගේ super අරමුදල් ඉක්මනින් මුදා හැරීමට ඉඩ දී ඇති බව දැනුම් දී ඇති බව කියැවේ. මෙවැනි කෙටි පණිවිඩයක සඳහන් වාක්‍යයන් පහත පරිදි විය හැකිය​.

“The ATO have notified … to pay your approved COVID-19 early release of super, If you did NOT request this payment, reply to this SMS immediately with the word ‘NO’ so we can stop the payment. We will generally process your payment within five working days.”

Scamwatch ඊයේ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළේ මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ super ගිණුම් වලින් කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මුදල් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා නොමැති නම් ATO අමතන්නැයි පවසමිනි.

මෙවැනි කෙටි පණිවිඩ​ වංචාවක්ද යන්න පිළිබඳ නිශ්චිතව දැන ගැනීමට​ නිල ATO දුරකථන අංක ගැන​ සොයා බලන ලෙස ජනතාවට අනතුරු අඟවා ඇත.

(9News)

COMMENTS