නිව් සවුත් වේල්ස් රජය පෙර පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ ළමාරක්ෂක සේවා ලබා දීමට තීරණය කරයි. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් රජය පෙර පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ ළමාරක්ෂක සේවා ලබා දීමට තීරණය කරයි.

නිව් සවුත් වේල්ස් රජය පෙර පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ ළමාරක්ෂක සේවා ලබා දීමට තීරණය කරයි.

නිව් සවුත් වේල්ස් රජය පෙර පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ ළමාරක්ෂක සේවා ලබා දීමට තීරණය කරයි.

NSW government announces free childcare for pre-schoolers ahead of the state budget

ප්‍රාන්ත රජයේ අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර​ නිව් සවුත් වේල්ස් රජය පෙර පාසල් ළමුන් සඳහා නොමිලේ ළමාරක්ෂක සේවා ලබා දීමට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ අමතර වසරක් සඳහා, අවුරුදු 3 සිට 5 දක්වා ළමුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ප්‍රජා පෙර පාසල්වල සතියකට පැය 15 ක් දක්වා නොමිලේ ළමාරක්ෂක සේවා ලබා ගත හැකිය.

මෙමඟින් ළමුන් 44,000 කට ප්‍රතිලාභ සැලසෙන බව ප්‍රාන්ත රජය පවසයි.

“සාමාන්‍ය පවුලකට එය වසරකට ඩොලර් 2000 ක් පමණ ඉතිරියක්” යැයි NSW අගමැති Gladys Berejiklian අද වාර්තාකරුවන්ට පැවසීය.

සිඩ්නි හි වඩාත්ම ‘ප්‍රමුඛතා’ campusවල යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති 1000 ක් සඳහා අර්ධ වශයෙන් අරමුදල් සැපයීම සඳහා NSW රජය ඩොලර් මිලියන 120 ක් වැය කරනු ඇත.

වනජීවීන්ට ආධාර කිරීම සඳහා Taronga සත්ව උද්‍යානයේ රෝහලක් සඳහා​ රජය ඩොලර් මිලියන 37.5 ක් වැය කරනු ඇත.

(9News)

COMMENTS