නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අපජලයේ COVID-19 කොටස් හමුවේ. එවැනි සෞඛ්‍ය අනතුරු අඟවා ඇති ප්‍රදේශ මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අපජලයේ COVID-19 කොටස් හමුවේ. එවැනි සෞඛ්‍ය අනතුරු අඟවා ඇති ප්‍රදේශ මෙන්න​.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අපජලයේ COVID-19 කොටස් හමුවේ. එවැනි සෞඛ්‍ය අනතුරු අඟවා ඇති ප්‍රදේශ මෙන්න​.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අපජලයේ COVID-19 කොටස් හමුවේ. එවැනි සෞඛ්‍ය අනතුරු අඟවා ඇති ප්‍රදේශ මෙන්න​.

Public health alert – Rouse Hill (NSW)

NSWHealth විසින් Rouse Hill ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, අපද්‍රව්‍ය නිරීක්ෂණ වැඩසටහන මගින් ප්‍රදේශයේ COVID-19 වෛරසය ඇති බවට අනාවරණය වීමෙන් පසුව, සුළු හෝ COVID-19 රෝග ලක්ෂණ පවා තිබේදැයි පරීක්ෂා කර බලන ලෙසයි. 

එවැනි සෞඛ්‍ය අනතුරු අඟවා ඇති ප්‍රදේශ:

Quakers Hill, Castle Hill, Annangrove, Kellyville, Box Hill, Kenthurst, Glenhaven, The Ponds, Rouse Hill, North Kellyville, Kellyville Ridge, Beaumont Hills, Stanhope Gardens, Baulkham Hills, Glenwood, Bella Vista, Parklea, Acacia Gardens සහ​ Norwest.

වැඩි විස්තර​: https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20201108_01.aspx

COMMENTS