ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට තවත් මාස 12ක් විදේශ ගමන් සඳහා බලා සිටීමට සිදුවේ යැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට තවත් මාස 12ක් විදේශ ගමන් සඳහා බලා සිටීමට සිදුවේ යැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට තවත් මාස 12ක් විදේශ ගමන් සඳහා බලා සිටීමට සිදුවේ යැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට තවත් මාස 12ක් විදේශ ගමන් සඳහා බලා සිටීමට සිදුවේ යැයි අපේක්‍ෂා කෙරේ.

Australians might not travel overseas for at least another 12 months.

COVID-19 පැතිරීම මැඩපැවැත්වීම සඳහා මාර්තු 25 වන දින ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති Scott Morrison ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සඳහා ජාත්‍යන්තර සංචාරයන් තහනම් කළේය.

ඊයේ(6/11) මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ නව ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් RBA කියා සිටියේ, ‘මූලික වාතාවරණයක්’ යටතේ ජාත්‍යන්තර පිටත්වීම් සහ පැමිණීම අවම වශයෙන් තවත් මාස 12 ක් වත් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි. ජාත්‍යන්තර පිටත්වීම් සහ පැමිණීම සඳහා යම් යම් සීමාවන් 2021 අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක වන බවට උපකල්පනය කෙරේ. ”

මෙම තත්වය යටතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2020 දෙසැම්බර් දක්වා සියයට 4 කින් පහත වැටෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන නමුත් පසුව පිළිවෙලින් 2021 සහ 2022 දී 5 සහ 4% කින් වර්ධනය වේ.

2021 සහ 2022 දී ක්‍රමයෙන් විරැකියා අනුපාතය ද සියයට 8 ට වඩා අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

COMMENTS