නිදර්ශිත් එක්ක Ausලංකා රේඩියෝ Weekend දැන් අහන්න

AUS LANKA RADIO

නිදර්ශිත් එක්ක Ausලංකා රේඩියෝ Weekend දැන් අහන්න.

සජීවීව දැන් අහන්න – https://play.radioking.com/radio/auslanka-radio

Aus ලංකා LIVE App එක දැන්ම Download කරගන්න

apple – shorturl.at/MQTVZ

android – shorturl.at/pEU27

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »