2020 ඔක්තෝම්බර් 21 දිනට​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික​ නිපුණතා(SkillSelect) ආරාධනා වටයේ ප්‍රතිඵ​ල ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

2020 ඔක්තෝම්බර් 21 දිනට​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික​ නිපුණතා(SkillSelect) ආරාධනා වටයේ ප්‍රතිඵ​ල ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

2020 ඔක්තෝම්බර් 21 දිනට​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික​ නිපුණතා(SkillSelect) ආරාධනා වටයේ ප්‍රතිඵ​ල ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

2020 ඔක්තෝම්බර් 21 දිනට​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික​ නිපුණතා(SkillSelect) ආරාධනා වටයේ ප්‍රතිඵ​ල ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

Skillselect invitation round results for 21 October 2020 published.

2020 ඔක්තෝම්බර් 21 දිනට​ ආරාධනා වටයේ-=p ප්‍රතිඵ​ල දැන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. pro-rata වෘත්තීන් සඳහා ආරාධනා පත්‍ර නිකුත් කර නොමැත. නවතම ආරාධනා වටයේ ප්‍රතිඵ​ල අනුව වෘත්තීය සිවිලිම් ද යාවත්කාලීන වේ. යාවත්කාලීන කළ වෘත්තීය සිවිලිම් ඔබට මෙතැනින් නැරඹිය හැකිය:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect/occupation-ceilings

Visa subclass

Number

Skilled Independent visa (subclass 189)

30

Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491)

Family Sponsored

80

ආරාධනා ක්‍රියාවලිය සහ කපා හැරීම්

Visa subclass

Minimum points score

Latest date of effect month

Skilled Independent visa (subclass 189)

65

09/20

Skilled Work Regional (Provisional) visa

(subclass 491) Family Sponsored)

65

04/20

2020 ඔක්තෝම්බර් 21 ආරාධනා වටයේ දී pro-rata වෘත්තීන් සඳහා වන අවම​ ලකුණු  සහ බලපැවැත්වෙන දිනයන්

Subclass

Occupation ID

Description

Minimum points score

Latest date of effect month

189/491

2211

Accountants

N/A

N/A

189/491

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

N/A

N/A

189/491

2334

Electronics Engineer

N/A

N/A

         

189/491

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers

N/A

N/A

         

189/491

2339

Other Engineering Professionals

N/A

N/A

189/491

2631

Computer Network Professionals

N/A

N/A

189/491

2611

ICT Business and System Analysts

N/A

N/A

189/491

2613

Software and Applications Programmers

N/A

N/A

 

COMMENTS