නිවු සවුත් වේල්ස් කැමරා මගින් 172,000 කට දඩ පත්‍රිකා

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ වේග කැමරා මගින් හඳුනාගත් වැරදි සඳහා මෙම මූල්‍ය වර්ෂය තුළදී දඩ පත්‍රිකා 172,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මේ වනවිට ප්‍රාන්තය පුරා ක්‍රියාත්මක වේග කැමරා සංඛ්‍යාව 47 ක්.

පසුගිය වසර තුළදී මෙම කැමරා මගින් ලබාගෙන ඇති ඡායාරූප සංඛ්‍යාව මිලියන 135 කට ආසන්නයි.

රියදුරු විසින් කිසියම් වරදක් සිදුකර ඇත්නම් එම අවස්ථාවේදීම ඩොලර් 362 ක දඩයක් සහ අප්‍රසාද ළකුණු 05 ක් නිකුත් කිරීම සිදුවනවා.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ වේග සීමා කැමරා පළමුවරට ස්ථාපිත කරනු ලැබුවේ 2019 වසරේදීයි.

NSW නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බාධා ඉවත් කිරීමේ රෙගුලාසි මාලාවක් නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

Read More »